Com treballem

  Treballem de manera artesanal, amb eines tradicionals. Sempre pugem paret seguint unes normes essencials, bàsiques però estrictes que són la nostra guia de bones pràctiques per a la contrucció amb pedra seca.

Dividirem en cinc punts principals el sistema de treballar de la feixapedraseca: Inspecció del terreny, Pedra, Dimensionament d’un mur, Tècnica i Eines de marger.

1-Inspecció del terreny

Valoració de l’obra segons les condicions que ens ofereix el terreny: Tipus de sòl o sigui la geologia del terreny, pendents i accidents naturals i la localització de les avingudes d’aigua de pluja. Comprovar la consolidació que ens ofereix el terra on fonamentar els murs. Accessos a l’obra per al transport de la pedra i la possible descàrrega de camions.

Cada feina requereix valorar unes coses o unes altres, per exemple per a fer murs de retenció ens fixem sobretot en el tipus de sòl, si és més o menys argilós per el dimensionament dels murs.

2-Pedra

Cal estudiar la possibilitat d’utilitzar la pedra in situ en el cas que n’hi hagi, i sobretot cal fer arribar la pedra el més aprop possible d’on haurem de construir. Per a fer els murs necessitarem pedres variades. Llargues i pesades per a fer de traves, pedres per els fonaments, pedres per el coronament. Depenent del tipus de construcció necessitarem pedres clau en abundància.

En rehabilitacions s’ha de valorar si la pedra és prou bona i abundant, i en el cas que en falti, localitzar una pedra similar.

 És bàsic assegurar la viabilitat de transportar la pedra a peu d’obra, que que d’això en depèn l’exit. A vegades s’haurà de fer feina prèvia per obrir un camí de pas, en d’altres no hi haurà altra opció que utilitzar per exemple un helicòpter per al  transport, posant aquest exemple com a cas extrem. Si el terreny ho permet podem transportar la pedra amb orugues mecàniques i també amb màquines tipus bobcat.

Qualsevol pedra és bona per a la construcció amb sec, però com hem dit abans, serà obligat tenir grans pedres per a fer bons murs, ja que pot ser difícil d’assegurar l’estabilitat d’un mur amb sec fet amb pedra molt petita.

Portem la pedra de pedreres més properes, de propietaris que tinguin pedra de la zona per a vendre, pedra sense ser treballada, directa de fàbrica, cosa que fa que econòmicament sigui molt competitiva. Un cop a l’obra, ja ens dedicarem a treballar-la per a fer-ne fonaments, pedra de façana, pedres de coronament o bé cantoneres…

3-Dimensionament d’un mur

Quan construim un mur l’hem de dimensionar, fer uns fonaments adequats i estar segurs de tenir les pedres que ens permetin la bona execució de l’obra.Ens podem basar en l’experiència o bé utilitzar àbacs obtinguts en proves diverses de resistència fetes per enginyers en murs construits per artesans. Una mescla de les dues coses seria l’ideal…no intentem sobredimensionar els murs però sobretot no s’ha de subvestimar l’empenta de les terres sobre aquest mur i per tant no filarem prim.

28gràfica mur de calcari

29gràfica mur d'esquist

Dimensionar un mur vol dir donar un gruix a la base d’aquest en funció de l’alçada (com veiem en aquestes gràfiques fetes per a pedra calcària i esquistos, en testos dels abps de França) i inclinació del mur. Lògicament com més alt sigui el mur més ample serà a la base i igualment com més pendent tingui la façana també més base tindrà. Comprovarem la composició de les terres darrera del mur; com més argilós sigui el terreny més ample haurà de ser el mur a la base per aguantar l’empenta de les terres. Un gran pes del mur permetrà una bona retenció d’aquestes terres. També tenim en compte a l’hora del dimensionament l’inclinació que té el terreny just darrera el mur. Com més inclinat sigui aquest terreny més empenta pot fer i per tan tindrem en compte de redimensionar el mur comptant amb un extra pel pendent del terreny.

Si bé l’aigua no és un factor a tenir en compte a l’hora de dimensionar un mur de pedra seca, en llocs en alçada i sobretot amb acumulacions de neu, haurem de sobredimensionar els murs ja que l’aigua és drenada eficientment pel mur, però el pes de la neu és un extra a tenir en compte com s’ha estudiat en zones dels Alps.

És aconsellable donar una inclinació a partir del cinc per cent per a garantir l’estabilitat. En murs més alts podem donar una mica més d’inclinació i en murs de quatre o cinc metres podem arribar fins a un vint per cent.

4-La tècnica

No utilitzem cap aglomerant ni morter per unir les pedres, per tan farem servir un sistema de traves entre pedres que ens permetin d’unir bàsicament totes les pedres entre elles. Fem servir les pedres més grans i pesades per als fonaments, moltes pedres per a la façana i sobretot pedres clau, travesseres més llargues que amples (troughstones/boutisses) que anirem repartint al llarg del mur. A la part posterior del mur col.locarem les pedres menys maques i finalment utilitzarem el reble per omplir la part del darrera del mur com a drenatge.

La tècnica d’un marger depèn en part de la pedra que té i en part del tipus de façana o parament que es desitgi. En l’àmbit rural, sobretot rehabilitacions, s’intentarà reproduir la manera de fer anterior, normalment tocant el menys possible la pedra, si aquesta és reaprofitada ja estarà picada en part.

En obres noves i depenent sempre del parament desitjat podrem treballar amb martells o bé amb macetes i punxons, topes i escarpes. Sobretot útils són les eines de vídria en pedres més dures.

 L’excavació per als fonaments serà entre deu i trenta cm. segons l’alçada del mur. Però més que una rasa el que necessitem és una bona compactació del terra. Un cop compactat i amb les dimensions adequades, i sempre inclinat cap a dins del mur, comencarem a col.locar les pedres més grans i pesades a la base i un cop feta una bon tram ja podem començar a pujar paret. Anem pujant des d’un costat cap a l’altre tot estirant el mur, intentant mantenir una alçada semblant per a treballar millor. El mur hauria de pujar tot al mateix ritme. La majoria de les pedres les col.locarem de llarg i no d’ample, aprofitant les cares més petites però això és el que ens dóna més estabilitat. Amb la previsió que hem fet, a mida que anem pujant paret anirem posant aquestes pedres clau a tot el llarg del mur, com menys en tinguem, més curosos haurem de ser per a posar-les estratègicament en els punts claus. A mida que treballem podem anar guardant ja les pedres de coronement en rastrell o grans lloses per coronament plà.

3 (1)posició treball24fonaments d'un mur22mur rastrell

A lafeixapedraseca som partidaris de no col.locar falques a la façana del mur, preferim deixar un forat o bé picar les pedres per encaixar-les millor. Si l’obra ho demana, agafem les eines de tall per fer obres amb pedres més encaixades, però preferim un estil més rústic i no volem confondre l’ofici de marger amb el de picapedrer.

5-Eines de marger

Es poden fer servir eines de picapedrer, eines de paleta, eines de jardiner, però si busquem una mica trobarem també eines exclusives de marger com els martells de marger, martells de tall, càvegs mallorquins, buixardes, parpals, civeres, malls, macetes i eines de tall de pedra, carretons, etc…

També és molt útil tenir una oruga mecànica i una màquina tipus bobcat, sobretot en obres grans i per obres amb murs de més de dos metres serà indispensable pel subministrament de la pedra a les bastides de treball, també una bona eina en treballs a partir del metre vuitanta.